Jak funguje garance Salutem Fund? – Salutem – Realitní I

Salutem – Realitní I

1

Jak funguje garance a mechanismus investice
u Salutem Fund?

Jsme SALUTEM FUND SICAV, a. s., realitní investiční fond. Investujeme do různých typů nemovitostí umístěných napříč regiony. Rozložením portfolia více chráníme finance našich investorů.

Jak funguje investice do salutem fund?

Finance od jednotlivých investorů společně s penězi zakladatelů vložíme do fondu. Za ně provádíme akvizice nemovitostí, které zařazujeme do portfolia fondu. Výběr nemovitostí probíhá na základě analýzy ekonomické výhodnosti.

Jak vytváříme zisk?
Hodnotu pro investory vytváří fond jednak získaným nájemným, které inkasuje z plně pronajatých nemovitostí, jednak dalšími transakcemi či akvizicemi na nemovitostním trhu. Na základě pečlivého rozboru výnosnosti můžeme našim investorům garantovat minimální výnos ve výši 6 % ročně. Garanci kryjí zakladatelé fondu vlastním kapitálem.

Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 6 % p. a., a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií (zakladatelé fondu) ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií (externí investoři), a to až do výše tohoto fondového kapitálu, který připadá na výkonnostní investiční akcie.

jaká je regulace salutem fund?


Na fungování fondu dohlíží řada renomovaných institucí, které přísně kontrolují veškeré naše aktivity. Předně je to Česká národní banka, která dohlíží na dodržování regulatorních a zákonných podmínek.

Depozitářem je Československá obchodní banka. Její zodpovědností je průběžná kontrola nákupu, prodeje a ocenění cenných papírů správcem fondu, která musí probíhat v souladu se zákonem. Jednoduše řečeno to znamená, že každou transakci musíme dokládat.

Administrátorem a obhospodařovatelem je investiční společnost, která má licenci od České národní banky. Jejím základním posláním je efektivně spravovat peněžní prostředky investorů. Se vstupem Salutem Fund na Burzu cenných papírů Praha nám navíc vznikla povinnost pravidelného reportování o činnosti fondu.

Proč zvolit Salutem Fund?
Díky výše zmíněným kontrolním mechanismům, regulaci a principům garance představuje fond pro investory vhodný nástroj pro zhodnocení financí na nemovitostním trhu.

Využijte těchto principů i vy a generujte výnosy
společně s námi.

SALUTEM FUND SICAV, a. s., je fondem kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a TILLER investiční společnost a.s., je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb., a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacnipovinnost a https://www.tillerfunds.cz/cs/portfolio/salutem-fund-sicav. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4. Další důležité informace pro investory na: https://www.tillerfunds.cz/cs/zakladni-informace-o-fki a zde:https://www.tillerfunds.cz/cs/legislativa-informacni-zdroje.